2 0 1 9

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

15.08.2019 (R.G.)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.08.2019 (R.G.)

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi Ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

30.07.2019 (R.G.)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2019 (R.G.)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.07.2019 (R.G.)

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007 - 001)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-09)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1242)

27.06.2019 (R.G.)

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1243)

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 1244)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13.06.2019 (R.G.)

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.05.2019 (R.G.)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.03.2019 (R.G.)

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ

09.03.2019 (R.G.)

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.03.2019 (R.G.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

02.03.2019 (R.G.)

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

16.02.2019 (R.G.)

İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 758)

14.02.2019 (R.G.)

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)

09.02.2019 (R.G.)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (y) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 703)

05.02.2019 (R.G.)

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31.01.2019 (R.G.)

Kamu İhale Tebliği (No: 2019/1)

25.01.2019 (R.G.)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği - Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücretlerin Uygulama Esasları

24.01.2019 (R.G.)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.01.2019 (R.G.)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.01.2019 (R.G.)

 

2 0 1 8

 

 

7155 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

19.12.2018 (R.G.)

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

06.12.2018 (R.G.)

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

30.11.2018 (R.G.) 

 

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.11.2018 (R.G.)

Kamu İhale Kurul Kararı - Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklerin Fiyat Farkı Kararnameleri Çerçevesinde Uygulanması

25.12.2018 (KİK)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.11.2018 (R.G.) 

 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği

16.11.2018 (R.G.)

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)

11.11.2018 (R.G.)

 

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (K

31.10.2018 (R.G)

 

Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 264)

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) ve (y) Bentleri Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar (Karar Sayısı: 155)

03.10.2018 (R.G) 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2018 (R.G) 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

30.06.2018 (R.G) 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.06.2018 (R.G)

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.06.2018 (R.G)

 

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01.06.2018 (R.G)

 

TEİAŞ'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

05.05.2018 (R.G.)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2018 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

26.04.2018 (R.G.)

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ

12.04.2018 (R.G.)

 

TEİAŞ’ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usullere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.04.2018 (R.G.)

 

Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31.03.2018 (R.G.)

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

22.03.2018 (R.G.)

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

24.02.2018 (R.G.)

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.03.2018 (R.G.)

 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından İhale Edilen “Akçagöze-Başpınar Varyantı Yapım İşi” Kapsamında İş Artışına İzin Verilmesi Hakkında Karar

10.02.2018 (R.G.)

 

Elektrik Mühendisleri Odası Tarafından Açıklanan En Az Ücretlerin Uygulama Esasları 

07.02.2018 (R.G.)

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

06.02.2018 (R.G.)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) (EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER) 

19.01.2018 (R.G.)

 

2 0 1 7

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

13.12.2017 (R.G.)

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

08.09.2017 (R.G.)

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.07.2017 (R.G.)

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.06.2017 (R.G)

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

21.06.2017 (R.G.)

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2017 (R.G.)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

04.05.2017 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.03.2017 (R.G.)

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

16.02.2017 (R.G.)

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1)

31.01.2017 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 

25.01.2017 (R.G.)

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.01.2017 (R.G.)

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2017 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

25.01.2017 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

20.01.2017 (R.G.)

 

2 0 1 6

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 

29.11.2016 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

29.11.2016 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

09.10.2016 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

27.04.2016 (R.G.)

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.04.2016 (R.G.)

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

09.04.2016 (R.G)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

09.04.2016 (R.G)

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 

14.03.2016 (R.G.)

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2016/1) (Eşik Değerler Ve Parasal Limitler)

29.01.2016 (R.G.)

 

2 0 1 5

 

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

04.12.2015 (R.G.)

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

17.10.2015 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.07.2015 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.07.2015 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.06.2015 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2015 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.06.2015 (R.G.)

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.06.2015 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

19.03.2015 (R.G.)

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

19.03.2015 (R.G.)

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

26.02.2015 (R.G.)

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1)

29.01.2015 (R.G.)

 

2 0 1 4

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.08.2014 (R.G.)

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.08.2014 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

07.06.2014 (R.G.)

 

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2014 (R.G.)

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2014 (R.G.)

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.06.2014 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Başbakanlık Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28.05.2014 (R.G.)

 

-DÜZELTME -Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile İlgili

24.05.2014 (R.G.)

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

06.05.2014 (R.G.)

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

06.05.2014 (R.G.)

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

08.04.2014 (R.G.)

 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

19.02.2014 (R.G.)

 

Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1) (EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER)

30.01.2014 (R.G.)

 

2 0 1 3

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.12.2013 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.12.2013 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.11.2013 (R.G.)

 

 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.11.2013 (R.G.)

 

 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.09.2013 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.09.2013 (R.G.)

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2013 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

31.08.2013 (R.G.)

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23.08.2013 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

07.08.2013 (R.G.)

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

24.04.2013 (R.G.)

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

24.04.2013 (R.G.)

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.04.2013 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13.04.2013 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

31.01.2013 (R.G.)

 

Kamu İhale Tebliği 1/2/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Eşik Değerler Ve Parasal Limitler

30.01.2013 (R.G.)

 

2 0 1 2

 

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.11.2012 (R.G.)

 

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

10.11.2012 (R.G.)

 

1/7/2012 Tarihinden İtibaren "Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

14.08.2012 (R.G.)

 

15/1-30/6/2012 Tarihleri Arası "Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

14.08.2012 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13.08.2012 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.08.2012 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

08.08.2012 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.07.2012 (R.G.)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

28.04.2012 (R.G.)

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

28.04.2012 (R.G.)

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.04.2012 (R.G.)

 

Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.04.2012 (R.G.)

 

Eşik Değerler Ve Parasal Limitler Tebliğ

24.01.2012 (R.G.)

 

2 0 1 1

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.10.2011 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.08.2011 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

13.08.2011 (R.G.)

 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.07.2011 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2011 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

11.06.2011 (R.G.)

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.05.2011 (R.G.)

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

28.04.2011 (R.G.)

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

28.04.2011 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.04.2011 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.03.2011 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09.02.2011 (R.G.)

 

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi Tebliğ

23.01.2011 (R.G.)

 

2 0 1 0

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.12.2010 (R.G.)

 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

16.12.2010 (R.G.)

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.12.2010 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.12.2010 (R.G.)

 

Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ

17.12.2010 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

27.08.2010 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.07.2010 (R.G.)

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkinda Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17.07.2010 (R.G.)

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2010 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.06.2010 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.04.2010 (R.G.)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2010 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

01.04.2010 (R.G.)

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

01.04.2010 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.03.2010 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2010 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

25.02.2010 (R.G.)

 

1 Şubat 2010 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Eşik Değerler Ve Parasal Limitler Hakkında Tebliğ

21.01.2010 (R.G.)

 

2 0 0 9

 

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

09.09.2009 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.09.2009 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğ

22.08.2009 (R.G.)

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 (R.G.)

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.03.2009 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

19.03.2009 (R.G.)

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 

19.03.2009 (R.G.)

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.03.2009 (R.G.)

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliği

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2009 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

27.02.2009 (R.G.)

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

04.02.2009 (R.G.)

 

Kamu İhale Tebliği

30.01.2009 (R.G.)

 

Eşik Değerler Ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

28.01.2009 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09.01.2009 (R.G.)

 

2 0 0 8

 

 

Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.12.2008  (R.G)

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları

26.12.2008  (R.G)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

26.11.2008 (R.G)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.10.2008 (R.G)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

09.08.2008  (R.G)

 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.08.2008  (R.G)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2008 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

19.02.2008  (R.G)

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

05.02.2008 (R.G)

 

Eşik Değerler Ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi

22.01.2008/1 (R.G)

 

2 0 0 7

 

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ  

10.03.2007 (R.G.)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2006 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ  

10.03.2007 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ  

29.08.2007 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ  

23.02.2007 (R.G.)

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14.08.2007 (R.G.)

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ

03.08.2007 (R.G.)

 

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

30.06.2007 (R.G.)

 

2 0 0 6

 

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ  

12.03.2006 (R.G.)

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ  

15.04.2006 (R.G.)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2006 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ  

12.03.2006 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ  

12.03.2006 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ  

02.12.2006 (R.G.)

 

2 0 0 5

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğ 

25.07.2005 (R.G.)

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ  

29.12.2005 (R.G.)

 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ  

15.02.2005 (R.G.)

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2005 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ  

12.02.2005 (R.G.)

 

Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ  

15.09.2005 (R.G.)

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)  

04.02.2005 (R.G.)

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)  

16.04.2005 (R.G.)

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)  

04.02.2005 (R.G.)

 ihaledergisi.com bir Doğan Basın ajansı hizmetidir.
Bu sitede yer alan hiç bir bilgi ve resim izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Gizlilik Politikası